#
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Enterprise Risk Management Challenges in the New Era)
#
Knowledge Management In Practice
#
หลักสูตรการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผล (Knowledge Management in Practice)
#
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT CHALLENGES IN THE NEW ERA)
#
หลักสูตรการนำเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพ (POWERFUL PRESENTATION)
#
งานสัมมนา THAILAND KM NETWORK FORUM 2019 (เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย ประจำปี 2562)
#
หลักสูตรถอดรหัสมาตรฐานการจัดการความรู้สากล (SUSTAINING ORGANIZATIONAL GROWTH WITH KNOWLEDGE MANAGEMENT & ISO 30401 STANDARD)
#
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่
#
หลักสูตรการออกแบบสไลด์เพื่อการนำเสนอ (Smart Presentation Design)