ORGANIZATIONAL RISK MANAGEMENT (การบริหารความเสี่ยงองค์กร) 
 

     สร้างความเข้าใจในนิยามและลักษณะของความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล โดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การตัดสินใจ และความตระหนักต่อสถานการณ์ที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงและความเสียหายให้กับองค์กร ทั้งนี้ จะใช้กรณีศึกษาและแบบฝึกหัดที่พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมต่อการเรียนรู้ทำความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตลอดหลักสูตร

KEY TOPICS

 • Problem vs Risk ปัญหากับความเสี่ยง
 • Current Issues กรณีศึกษาผลกระทบต่อองค์กร
 • What is Risk & Risk Management? ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
 • Risk Management Process กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • COSO Internal Control กรอบการควบคุมภายใน
 • COSO ERM Framework กรอบการบริหารความเสี่ยง
 • 3 Lines of Defense การบูรณาการเพื่อบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • Sources of Risk แหล่งกำเนิดความเสี่ยง
 • Risk Identification การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง

Course Fee:  6,000.00 บาท
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
(รวมค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย อาหารกลางวัน)
(สมัครก่อน 26 เมษายน 2562 ได้รับส่วนลด 20%)
*ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
 

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน

สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด” หรือโอนเงินผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 101-468967-1

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT 7%) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน
ส่ง
Email: trisacademy@tris.co.th

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่สถาบันฯ กำหนด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
คุณวีรินทร์ T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 084-639-4299
คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429
Email: trisacademy@tris.co.th

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  
http://tam.tris-db.com/index.php/2018
หรือที่
www.trisacademy.com