สร้างความเข้าใจในนิยามและลักษณะของความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล โดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การตัดสินใจ และความตระหนักต่อสถานการณ์ที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงและความเสียหายให้กับองค์กร ทั้งนี้ จะใช้กรณีศึกษาและแบบฝึกหัดที่พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมต่อการเรียนรู้ทำความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตลอดหลักสูตร

Key Topics

  • Problem vs Risk ปัญหากับความเสี่ยง
  • Current Issues กรณีศึกษาผลกระทบต่อองค์กร
  • What is Risk & Risk Management? ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
  • Risk Management Process กระบวนการบริหารความเสี่ยง
  • COSO Internal Control กรอบการควบคุมภายใน
  • COSO ERM Framework กรอบการบริหารความเสี่ยง
  • 3 Lines of Defense การบูรณาการเพื่อบริหารความเสี่ยงองค์กร
  • Sources of Risk แหล่งกำเนิดความเสี่ยง
  • Risk Identification การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง

Date/Time: วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00–16.00 น.
Venue: Executive 1+2 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
Course Fee: 6,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) (รวมค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย อาหารกลางวัน)

(สมัครก่อน 26 เมษายน 2562 ได้รับส่วนลด 20%)
*ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%

Contact
คุณวีรินทร์
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 084-639-4299

คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429
E: trisacademy@tris.co.th