ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 
CHALLENGES IN THE NEW ERA
การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ (รุ่นที่ 35)
APRIL 2019

      บนเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 ที่ต้องสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรมบนสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั้น องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีมากขึ้นกว่าในอดีต
ไม่ว่าจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกก็ตาม โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลต่างๆ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมทั้งในหลายองค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะของดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ที่มาพร้อมกับความกังวลต่อความปลอดภัยด้านข้อมูล

    แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงองค์กรในยุคใหม่ จึงมีการปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตความสนใจให้กว้างขวาง
ขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่สามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงและมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้น 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

Key Topics
ERM Essentials ประเด็นสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 • Integrated Risk Management & 3 Lines of Defense แนวคิดและโมเดลการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
 • Emerging Risks & Black Swan Events on Risk Profile ความเสี่ยงอุบัติใหม่และผังความเสี่ยงองค์กร
 • How to Identify Key Risks for Your Organization การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงสำคัญ

New Frameworks for Enterprise Risk Management แนวคิดกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่

 • COSO ERM-2017 Highlights ประเด็นสำคัญตามกรอบแนวทาง COSO-ERM:2017
 • ISO 31000-2018 Highlights ประเด็นสำคัญตามมาตรฐาน ISO 31000:2018
 • Risk Management Challenges ความท้าทายของการบริหารความเสี่ยงในยุคใหม่

Cyber Risks ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Information Security in 4.0 Era ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในโลกยุคดิจิทัล
 • ISO/IEC 27001:2013 Highlights ประเด็นสำคัญตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

Business Continuity การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 • ISO 22301:2012 Highlights ประเด็นสำคัญตามมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012
 • Guide to create Effective BCP  แนวทางการพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่อง


Date/Time: วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00–16.00 น.
Venue: Le Lotus 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada)
Course Fee: 6,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) (รวมค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย อาหารกลางวัน)
(สมัครก่อน 25 มีนาคม 2562 ได้รับส่วนลด 20%)
*ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน

สั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัดหรือโอนเงินผ่าน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม 
ชื่อบัญชี
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(
VAT 7%) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน
ส่ง
Email: trisacademy@tris.co.th

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่สถาบันฯ กำหนด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม
   

Contact
คุณวีรินทร์ T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 084-639-4299

คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429
E: trisacademy@tris.co.th
 

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  
http://tam.tris-db.com/index.php/2018
หรือที่
www.trisacademy.com