บนเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 ที่ต้องสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรมบนสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั้น องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีมากขึ้นกว่าในอดีต ไม่ว่าจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกก็ตาม โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลต่างๆ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมทั้งในหลายองค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ที่มาพร้อมกับความกังวลต่อความปลอดภัยด้านข้อมูล

แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงองค์กรในยุคใหม่ จึงมีการปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตความสนใจให้กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่สามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงและมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

Key Topics
ERM Essentials (ประเด็นสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร)
- Integrated Risk Management & 3 Lines of Defense (แนวคิดและโมเดลการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ)
- Emerging Risks & Black Swan Events on Risk Profile (ความเสี่ยงอุบัติใหม่และผังความเสี่ยงองค์กร)
- How to Identify Key Risks for Your Organization (การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงสำคัญ)

New Frameworks for Enterprise Risk Management (แนวคิดกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่)
 - COSO ERM-2017 Highlights (ประเด็นสำคัญตามกรอบแนวทาง COSO-ERM:2017)
 - ISO 31000-2018 Highlights (ประเด็นสำคัญตามมาตรฐาน ISO 31000:2018)
 - Risk Management Challenges (ความท้าทายของการบริหารความเสี่ยงในยุคใหม่)

Cyber Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 - Information Security in 4.0 Era (ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในโลกยุคดิจิทัล)
 - ISO/IEC 27001:2013 Highlights (ประเด็นสำคัญตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013)

Business Continuity (การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ)
 - ISO 22301:2012 Highlights (ประเด็นสำคัญตามมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012)
 - Guide to create Effective BCP (แนวทางการพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่อง)

Date/Time: วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00–16.00 น.
Venue: Le Lotus 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada)

Course Fee: 6,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) (รวมค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย อาหารกลางวัน)

(สมัครก่อน 25 มีนาคม 2562 ได้รับส่วนลด 20%)
*ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%

Contact
คุณวีรินทร์
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 084-639-4299

คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429
E: trisacademy@tris.co.th