#
หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะเพื่อรับวุฒิบัตรการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection: International Certification)
#
หลักสูตรการบริหารทีมที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Effective Team Management for Innovation)
#
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการพัฒนา (Evaluating and Measuring Return on Investment of New Learning Models)
#
TRIS Academy Sharing : เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรมเพื่อการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
#
KM Mapping : From Concept to Actions
#
TRIS Digital Academy Forum: Building a Future-Ready Workforce with Digital Skills (ทักษะดิจิทัลกับการทำงานแห่งอนาคต)
#
หลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับรองทักษะความสามารถด้านดิจิทัล (Empowering People with Digital Skills)
#
EA : Enterprise Architecture (สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์)
#
Fraud Risk Management (การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต)