Thailand KM Network

เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย  (Thailand Knowledge Management Network)

     ร่วมกันจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (Knowledge Management Network) ของประเทศไทย เพื่อร่วมแบ่งปัน ยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และความยั่งยืนของประเทศไทย

     Product and Service

  • ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
  • ร่วมแลกเปลี่ยนบุคลากร เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีทางวิชาการ
  • ร่วมสนับสนุนและดำเนินการสัมมนา การอภิปราย การประชุม การจัดอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ
  • ร่วมมือกันในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่ทุกฝ่ายพิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน

ดร.อธิปัตย์ บำรุง
ดร.อธิปัตย์ บำรุง
ผู้อำนวยการ OKMD
Dr. Vincent Ribiere
Dr. Vincent Ribiere
กรรมการผู้จัดการ IKI-SEA
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
ผู้อำนวยการ KNIT
ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์
ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ TRIS