สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดงาน TRIS Breakfast Talk: Sustainable Knowledge & Innovation Driven Organizations through the New ISO KM and Innovation Standards  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2562โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการความรู้ฉบับแรกของโลก  Mr. Ron Young, Member of the BSI Innovation Management Committee and BSI Quality Management and Asset Management Committees & CEO of Knowledge Associates International, UK Mr. Naoki Ogiwara Managing Director, Knowledge Associates Japan Ltd. และดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น

view - 213