สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่นได้จัดงาน “TRIS Academy Forum: Capturing Opportunities through the Wave of 4.0 (สร้างโอกาสเติบโตบนกระแส 4.0)” เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 งานสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ คุณประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, Dr. Michael Grosse Program Manager Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany, รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี, ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center, ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, คุณสุภัทร์ รัตนะโสภณชัย SVP, Innovation Center บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และคุณเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Principal Visionary Architect บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
 

view - 197