สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรถอดรหัสมาตรฐานการจัดการความรู้สากล (Sustaining Organizational Growth with Knowledge Management & ISO Standard) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ Mr. Ron Young, Chairman of BSI Knowledge Management Committee & CEO of Knowledge Associates International, UK ดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น และ ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น 

view - 167