สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรวัดและกระบวนการของการประเมินคุณธรรมและความและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อรับฟังผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทเอกชนที่เป็นคู่ค้า คู่สัญญา หรือได้รับสัมปทานจากหน่วยงานภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าสูง และหน่วยงานกำกับการดำเนินงานของบริษัทเอกชน

view - 137