สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการวางแผนและบริหารเวลา (Planning & Time Management)” รุ่นที่ 7 ให้กับผู้บริหารบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 โดยวิทยากร อาจารย์ภูศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ Life Coach และที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

view - 119