สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดโครงการศึกษาต้นแบบองค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหลักสูตรผู้นำองค์กรยุค 4.0  ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายให้กับผู้บริหารระดับสูง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน และวันที่ 5 - 8 กันยายน 2560 โดยได้ศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ และสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

view - 160