สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผล (Knowledge Management in Practice) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ คุณภัทราภรณ์ จิรชัยประวิตร Vice President, PTT Global Chemical และดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น พร้อมทั้งทีมที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ, คุณจตุพิธ ทองประสิทธิ์ และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล 

view - 191