สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้ต้อนรับ Mr. Ron Young, Member of the BSI Innovation Management Committee and BSI Quality Management and Asset Management Committees & CEO of Knowledge Associates International, UK  และ Mr. Naoki Ogiwara Managing Director, Knowledge Associates Japan Ltd. วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการความรู้ฉบับแรกของโลก  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2562 โดยวิทยากรทั้งสองท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge and Innovation Standards กับผู้บริหารและที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น

view - 84