สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัด In-house Assessment KM ISO 30401:2018 มาตรฐานการจัดการความรู้ ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ และบุคลากรของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมให้ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการความรู้ฉบับแรกของโลก  Mr. Ron Young, Member of the BSI Innovation Management Committee and BSI Quality Management and Asset Management Committees & CEO of Knowledge Associates International, UK Mr. Naoki Ogiwara Managing Director, Knowledge Associates Japan Ltd. และดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น

view - 85