สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัด GSB Managerial Competency Workshop ให้กับผู้จัดการสาขาขนาดใหญ่ ธนาคารออมสิน จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2560 โดยทีมวิทยากรคุณตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ ที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

view - 119