สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร Getting Ready for ISO 30401 Implementation เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2562 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการความรู้ฉบับแรกของโลก Mr. Ron Young, Member of the BSI Innovation Management Committee and BSI Quality Management and Asset Management Committees & CEO of Knowledge Associates International, UK Mr. Naoki Ogiwara Managing Director, Knowledge Associates Japan Ltd. และดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น

view - 116