ทีมที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น นำทีมโดย ดร.บุญดี บุญญากิจ และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ จัดสัมมนากลุ่มย่อยคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมการจัดการความรู้องค์กรร่วมกัน รวมถึงโมเดลการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management Model)

view - 440