ทีมที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น นำทีมโดย ดร.บุญดี บุญญากิจ และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ จัดสัมมนากลุ่มย่อยคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้องค์กรและเรียนรู้ในแนวคิดการจัดการความรู้ร่วมกันของคณะทำงาน KM เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นต่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 

view - 405