สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้บรรยายพิเศษ และการศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง (Communication for Change: C4C) เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2562 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ น.พ.ปัญญา ไข่มุก และอาจารย์ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ ที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

view - 190