ทีมที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น นำทีมโดย ดร.บุญดี บุญญากิจ และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ จัดสัมมนากลุ่มย่อยผู้บริหารระดับสูงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 สร้างความตระหนักในความสำคัญของการจัดการความรู้องค์กรร่วมกันของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นต่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

view - 405