สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 (Chiefs for Change) รุ่นที่ 1ให้กับหัวหน้าแผนก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาการจัดการ ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ, คุณกันต์ วีระกันต์, คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ และอาจารย์สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์

view - 178