สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Enterprise Risk Management Challenges in the New Era) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา โดยวิทยากรที่ปรึกษา ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ และคุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น

view - 126