News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม TRIS Academy Sharing#4: หลักการทำงานด้วยความสุข (Work with Joy)

January 22, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัด TRIS Academy Sharing#4: หลักการทำงานด้วยความสุข (Work with Joy) ให้กับผู้บริหารและผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. โดยโค้ชมอส คุณตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้าน Mindset และการพัฒนาการเป็นผู้นำในองค์กร วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ พร้อมทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ