News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

TRIS Academy Sharing # 4 Work with Joy: หลักการทำงานด้วยความสุข

December 20, 2017

Work with Joy : หลักการทำงานด้วยความสุข

22 January 2018 (1.00-4.00 PM) @ TRIS (Silom Complex Bldg. 18th Fl.)

การทำงานอย่างมีความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์มีความปรารถนาและพยายามแสวงหา ได้ทำงานที่รัก มีเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่ดี ความสุขในการทำงานส่งผลดีหลายประการทั้งต่อบุคลากรและองค์กร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรู้จักเรียนรู้วิธีทำให้วันทำงานของคุณเป็นวันที่สนุกสดชื่นไปตลอดทั้งวัน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพยิ่งขึ้น ด้วยเคล็ดลับในการทำงานอย่างมีความสุขง่ายๆ

Key topics

  • แก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยสภาวะเชิงบวก
  • เคารพและยอมรับในคุณค่าของตนเอง

  • ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work-Life-Balance)

วิทยากร: คุณตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ (โค้ชมอส) 
               โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้าน Mindset และการพัฒนาการเป็นผู้นำในองค์กร
               วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy of Management

Free Register at https://goo.gl/jmjo3j

Contact
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429
E: ploynitcha@tris.co.th

Download Brochure