News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการวางแผนและบริหารเวลา (Planning & Time Management) รุ่นที่ 6

June 29, 2017

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการวางแผนและบริหารเวลา (Planning & Time Management) ” รุ่นที่ 6 
ให้กับผู้บริหารบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ภูวศิษฐ์  วีระปัญญาวัฒน์ ที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น