News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม สร้างความผูกพันต่อองค์กรจากภายใน (Together We Grow) บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

May 23, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรสร้างความผูกพันต่อองค์กรจากภายใน (Together We Grow) ให้กับผู้บริหาร บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด  เมื่อวันที่ 15-16 และ 21-22 พฤษภาคม 2561 โดยวิทยากร อาจารย์ภูศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ Life Coach และที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น