News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม สร้างความผูกพันต่อองค์กรจากภายใน (Together We Grow) ระดับ Officer บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

August 2, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรสร้างความผูกพันต่อองค์กรจากภายใน (Together We Grow) ให้กับบุคลากร บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด  ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 โดยวิทยากร อาจารย์ภูศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ Life Coach และที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น