News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตร Smart Director I รุ่นที่ 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

November 28, 2017

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “Smart Director I” รุ่นที่ 3 ให้กับผู้บริหารระดับ 11 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 พฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอผลงานมอบหมายเชิงการแข่งขัน ในลักษณะทีมต่างสายงาน และการร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ ธ.ก.ส.