News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น พร้อมเข้าชิง SET Awards 2018

May 23, 2018

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เตรียมจัดงาน SET Awards ปีที่ 15 พร้อมประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น 584 บริษัท เพื่อให้บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าชิงรางวัล หวังพัฒนาคุณภาพของบริษัทในตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมตลาดทุนชั้นนำ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล พ.ย. นี้

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การมอบรางวัล SET Awards จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เพื่อยกย่องเชิดชูความสำเร็จของบุคคลและองค์กรในตลาดทุนไทยที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นรวม 584 บริษัท โดยแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียนตามช่วงของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เป็น 5 กลุ่ม และรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อีก 1 กลุ่ม เพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็กได้แสดงศักยภาพ โดยในปีนี้ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติด้านคุณภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ งานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2018 จะจัดในเดือน พ.ย. 2561

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2018 กล่าวว่าการมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกปี
โดยรางวัลที่มอบมีความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน จนกลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าต่อตลาดทุนไทย ในปี 2561 นี้ คณะทำงานฯ ยังคงเห็นความสำคัญของ Innovation โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมุ่งเน้นการพัฒนาและการจัดการนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการยกระดับภาคเศรษฐกิจเดิม รวมทั้งการสร้างอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ให้เกิดศักยภาพเป็นฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

สำหรับรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 7 ประเภทรางวัล ได้แก่
1) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (แบ่งเป็น Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award)
2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
3) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
4) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม
5) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม
6) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม และ
7) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน
รวมทั้งรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of
Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัท ทริส
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัล

สำหรับรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2018
และรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ติดตามได้ที่ www.set.or.th/setawards
สอบถามเพิ่มเติมสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ 0 2009 9786

SA2018news_SET.pdf