News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

July 10, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management)  ให้กับผู้จัดการอาวุโสและผู้ช่วยผู้อำนวยการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยวิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 10 ปี ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น