News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

October 20, 2017

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) ให้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการบริหารโครงการ ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น