News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการนำเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพ (Powerful Presentation)

January 31, 2019

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการนำเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพ (Powerful Presentation) เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2562 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยวิทยากรที่ปรึกษา คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น