News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการวางแผนและบริหารเวลา (Planning & Time Management) รุ่นที่ 8 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

December 19, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “การวางแผนและบริหารเวลา (Planning & Time Management)” รุ่นที่ 8 ให้กับผู้บริหาร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 โดยวิทยากร อาจารย์ภูศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ Life Coach และที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น