News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ORM: Organizational Risk Management) วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560

July 26, 2017

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (ORM: Organizational Risk Management) ” เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ (สุขุมวิท) โดยวิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์ต่างๆ มากกว่า 10 ปี คุณอารีวรรณ ขจรวานิชไพบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส คุณพรพิมล วานิชยาภรณ์ ผู้อำนวยการ และดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ ทริส คอร์ปอเรชั่น