News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Organizational Risk Management)

May 29, 2019

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Organizational Risk Management) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยวิทยากรที่ปรึกษา ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น