News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Organizational Risk Management: ORM)

May 25, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Organizational Risk Management: ORM) ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยวิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์ต่างๆ มากกว่า 10 ปี ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น