News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม NIA and Future Look with Risk Management

February 8, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ NIA and Future Look with Risk Management ให้กับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เพื่อทบทวนความเสี่ยง พร้อมระดมสมองร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิทยากร ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น