News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารรุ่นใหม่ (Innovative Leaders) ธนาคารออมสิน

August 20, 2017

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารรุ่นใหม่ (Innovative Leaders) ” ให้กับผู้บริหารธนาคารออมสิน รวมระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ประกอบด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาดูงานภายนอก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอโครงการนวัตกรรม (Innovation Tournament) ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ The Regent Cha Am Beach Resort