News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม Innovation Capability Forum: Boost Innovation Spirit to the Future S-Curve

December 3, 2018

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดงานสัมมนา “Innovation Capability Forum: Boost Innovation Spirit to the Future S-Curve (ยกระดับนวัตกรรมองค์กรสู่ความเติบโตใหม่)” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

งานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการยกระดับนวัตกรรมองค์กรและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในยุคโลกเปลี่ยนเร็ว โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) และดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโคร่า จำกัด

นอกจากนี้ มีการเสวนา นวัตกรรมสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนในยุค 4.0 โดยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้ง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม คุณอานนท์ กุลวงษ์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) คุณพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการบริหาร โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น โดยมี ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ