News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

August 4, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)  ให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยวิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 10 ปี ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น