News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

January 17, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ให้กับผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยวิทยากร ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น