News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ (Enterprise Risk Management Challenges in the New Era)

October 26, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ (Enterprise Risk Management Challenges in the New Era) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยวิทยากรที่ปรึกษา ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น และคุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น