News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน (Corporate Sustainability for Executive) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

October 17, 2017

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน (Corporate Sustainability for Executive) ให้กับผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. ไชยยศ บุญญากิจ ผู้เชี่ยวชาญและอดีตรองผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และดร. ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น