News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (The Concept of Eco-Efficiency)

August 16, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (The Concept of  Eco-Efficiency) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ โดยวิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน Eco-Efficiency คุณจตุพิธ ทองประสิทธิ์ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร. จิตติ มังคละศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และคุณอธิวัตร จิรจริยาเวช นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)