News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรผู้นำเหนือผู้นำ (Be beyond the Leaders) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

September 12, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเหนือผู้นำ (Be beyond the Leaders) ให้กับบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยวิทยากร อาจารย์ภูศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ Life Coach และที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น