News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรวัด และกระบวนการของการประเมินคุณธรรมและความและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน

July 9, 2019

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรวัดและกระบวนการของการประเมินคุณธรรมและความและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อรับฟังผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทเอกชนที่เป็นคู่ค้า คู่สัญญา หรือได้รับสัมปทานจากหน่วยงานภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าสูง และหน่วยงานกำกับการดำเนินงานของบริษัทเอกชน