News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างสำเร็จ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

December 18, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างสำเร็จ”  ให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยวิทยากร คุณบงกช นุตพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น