News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย

November 23, 2018

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (Thailand Knowledge Management Network : TKMN) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้องค์กร การพัฒนาองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อร่วมแบ่งปัน ยกระดับ และพัฒนาความสามารถด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และความยั่งยืนของประเทศไทย